SEO:KIN KULKEE BIOKAASULLA KOHTI HIILINEUTRAALIA YHTEISKUNTAA

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi tiistaina 28.1.2020 kansallisen biokaasuohjelman, jossa määriteltiin biokaasun roolia liikenteen päästöjen vähentämisessä sekä toimenpiteet, joilla asetetut tavoitteet voidaan realistisesti saavuttaa. Biokaasuohjelmassa on listattu useita toimenpiteitä, joilla biokaasun jakeluverkostoa ja kaasuautojen määrää voidaan kasvattaa jo nykyisen hallituskauden aikana. Biokaasuohjelmaa koosti laaja joukko eri ministeriöitä ja asiantuntijoita: TEM, MMM, LVM, YM ja VM, sekä lisäksi SEO, Gasum, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Luonnonvarakeskus, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB), Suomen Kaasuyhdistys ry ja Suomen ympäristökeskus. Minulla oli SEO:n toimitusjohtajana kunnia saada olla yksi asiantuntijoista ja edistää SEO:lle tärkeää asiaa kansallisella tasolla.

Biokaasun rooli liikenteen päästöjen vähentämiseksi kulkiessamme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on biokaasuohjelmassa merkittävä. Biokaasun jakeluverkostoa on kasvatettava ja vuoteen 2030 mennessä liikenteessä tulisi olla vähintään 50 000 kaasuajoneuvoa. Tällä hetkellä niitä on noin 10 000 ja bensahybridit päälle. Tavoite ei siis ole mahdoton toteuttaa.

Suurimpana pullonkaulana biokaasun liikennekäytön lisäämisen osalta havaittiin biokaasun tuotannon kannattamattomuus tällä hetkellä. Vuoteen 2035 mennessä Suomessa on tuotantopotentiaalia jopa 250 000 biokaasulla kulkevan ajoneuvon liikennekäyttöä varten tarvittavan kaasun valmistamiseen.

Biokaasuohjelmassa esitetäänkin, että biokaasun ympärille rakennetaan pilotti- ja tutkimushankkeita. Lisäksi maatiloja ja muita maaseutuyrityksiä kannustetaan tuottamaan biokaasua sekä jalostamaan prosessissa syntyneitä ravinnejatkeita. Biokaasuohjelmassa esitetään kannustimeksi ravinnekiertoon perustuvaa biokaasun tuotantotukea, mikä mahdollistaisi jatkossa lannan ja muiden maatalousmassojen tehokkaamman jalostuksen biokaasuksi.

Biokaasuohjelmassa on yhtenä tavoitteena, että kestävästi tuotettu biokaasu hyväksytään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Tämä tarjoaisi jatkossa SEO:lle mahdollisuuden täyttää omaa velvoitettaan ainakin osittain biokaasulla sen sijaan, että velvoite täytetään kokonaisuudessaan biotiketin ostamisella.

Odotan innolla, että saamme pian auki biokaasun jakeluasemat Ala-Temmeksessä ja Oulun Kaakkurissa. Näistä jakelupisteistä saatavat kokemukset mahdollistavat tarkemman analyysin siitä, mikä on biokaasun jakelun tulevaisuus SEO-asemilla. Ja ennen kaikkea, missä määrin jakelua varten tarvittavia investointeja jatkossa tehdään.

On hyvä kuitenkin muistaa ja painottaa, että SEO-ketju ja SEO-kauppiaat myyvät pääasiassa perinteisiä liikennepolttoaineita eli bensiiniä ja dieseliä sekä lisäksi polttoöljyä. Karu fakta on, että Suomessa oli vuodenvaihteessa rekisteröitynä noin 2,8 miljoonaa henkilöautoa, joista ns. vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (kaasu-, sähkö- tai hybridi) kulki alle 2 %. Edelleen yli 98 % autoista kulkee bensiinillä tai dieselillä. Vielä selvyyden vuoksi: 4 500 täyssähköautoa, 10 000 kaasuautoa ja noin 20.000 hybridiä. Että näin…

Hyvää kevättä!

Arto Viljanen, toimitusjohtaja