Yleiset öljyn toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille

1. Soveltamisala

Näitä myynti-, toimitus- ja muita ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Myyjän (Suomalainen Energiaosuuskunta, myöhemmin ”SEO”) ja kuluttaja-asiakkaan (”Ostaja” ja / tai ”Asiakas”) välisessä tuotteiden ja palveluiden myynnissä, toimituksissa, vastuissa ja hinnoittelussa.

2. Määritelmät

Näissä Ehdoissa:

2.1 ”Arkipäivä” tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin, pois lukien kuitenkin Suomessa vietettävät kirkolliset juhlapäivät sekä itsenäisyyspäivä, uudenvuodenpäivä, jouluaatto, juhannusaatto, vapunaatto ja vapunpäivä.

2.2 ”Asiakas” tarkoittaa Kuluttajansuojalaissa (1978/38) tarkoitettua kuluttaja-asiakasta, joka luonnollisena henkilönä hankkii Myyjältä Tuotetta pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Asiakkaasta käytetään myös termiä ”Ostaja”.

2.3 ”Kirjallinen” tarkoittaa kirjallisessa muodossa, sisältäen sähköisessä muodossa tehtyjä asiakirjoja ja muita tallenteita.

2.4 ”Laki” tarkoittaa kaikkia Suomessa sovellettavia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjesääntöjä, sekä Euroopan Unionin asetuksia ja direktiivejä, ja toimivaltaisten tuomioistuinten tai viranomaisten antamia määräyksiä, päätöksiä ja ohjeita (kaikilla lainkäyttöalueilla).

2.5 ”Myyjä” tarkoittaa tässä sopimuksessa Suomalaista Energiaosuuskuntaa (Y-tunnus: 0276700-2).

2.6 ”Myyjän Internetsivut” tarkoittavat Myyjän internetsivustoa, joka sijaitsee osoitteessa www.seo.fi.

2.7 ”Sopijapuoli” ja ”Sopijapuolet” tarkoittaa Myyjää ja Ostajaa yksin tai yhdessä.

2.8 “Sopimus” tarkoittaa Tuotetta koskevaa, Sopijapuolten välistä sopimusta tai sitoumusta liiteasiakirjoineen.

2.9 ”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta koskevaa Kirjallista tai suullista tilausta.

2.10 ”Tilauspäivä” tarkoittaa päivää, jolloin Myyjä on hyväksynyt Ostajan Tilauksen.

2.11 ”Tuote” tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää tuotetta ja/tai tuotteeseen liittyvää palvelua.

2.12 ”Vähimmäistoimitusmäärä” tarkoittaa pienintä määrää Tuotetta, jonka Myyjä toimittaa Ostajalle ilman lisämaksua. Vähimmäistoimituserä vaihtelee Tuotteittain.

2.13 Lisätietoa Myyjän tuotteista ja / palveluista on saatavilla Myyjän Internetsivuilta ja / tai SEO:n henkilökunnalta. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät www.seo.fi – sivustoilta.

3. Sopimuksen voimassaolo

3.1 Sopimus on voimassa toimituskohtaisesti tai toistaiseksi siten, kuin erikseen sovitaan. Myyjä toimittaa Ostajalle Tuotteen Tilauksen perusteella.

3.2 Ostaja antaa ennen Toimituksen aloittamista tarkat tiedot Myyjälle toimituskohteesta säiliötietoineen, tarvittaessa mahdollisesta toimituskohteen yhteyshenkilöstä, toimitusaikarajoitteista sekä toimituskohteen laskutustiedoista ja / tai muista tiedoista, jotka vaikuttavat Tuotteen toimittamiseen tähän sopimukseen perustuen.

3.3. Myyjä tarkastaa Ostajan luottotiedot ja jos Ostaja ei täytä Myyjän määrittelemiä luottokelpoisuusvaatimuksia, Myyjällä on oikeus kieltäytyä Tuotteen toimituksesta.

3.4 Sopimus voi syntyä Ostajan hyväksyessä Myyjän suullisen ja / tai Kirjallisen tarjouksen tai Myyjän hyväksyessä Ostajan suullisesti ja / tai Kirjallisesti tehdyn Tilauksen. Sopimus voi syntyä myös Myyjän aloitettua Tilauksen tosiasiallisen täyttämisen.

3.5 Ostajan Tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat Tarjouksen ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja Kirjallisesti etukäteen ilmoittaa hyväksyvänsä Ostajan ehdot.

3.6 Toimituskohtainen Sopimus lakkaa, kun kumpikin Sopijapuoli on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai / ja toinen Osapuoli rikkoo sopimusehtoja niin, että toisella Osapuolella on mahdollisuus päättää Sopimus sopimusrikkomuksen seurauksena. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus lakkaa, jos toinen Osapuoli rikkoo sopimusehtoja niin, että toisella Osapuolella on mahdollisuus päättää Sopimus sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimuksen irtisanomisesta on todettu tässä Sopimuksessa kohdassa 12.1.

3.7 Myyjällä on aina ilman korvausvelvollisuutta Ostajalle oikeus hylätä Tilaus ilmoittamalla tästä Ostajalle kolmen (3) Arkipäivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.

4. Hinta ja maksuehdot

4.1 Myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassa oleva Tilauspäivän hinta. Myyjällä on yksipuolinen oikeus vapaasti muuttaa päivittäistä myyntihintaansa ja/ tai hinnoitteluperusteitaan Asiakkaalle ilmoittamatta. Asiakas on itse velvollinen halutessaan tarkastamaan tilauspäivän hinnan. Päivän hinta löytyy www.seo.fi – sivuilta.

4.2 Ostajan Laskutus tapahtuu kuormakirjaan merkityn määrän perusteella, ellei asiassa muuta osoiteta tai asiasta ole nimenomaisesti muuta sovittu.

4.3 Polttonesteiden säiliötoimitusten myyntihinta muodostuu tuotehinnasta ja toimitusmaksusta. Toimitusmaksu on tilauskohtainen. Mikäli säiliöautoa joudutaan siirtämään purettaessa tuotetta useampaan säiliöön, perii Myyjä jokaisesta auton siirrosta toimitusmaksun.

4.4 Tapauksesta riippuen myyntihintaan voidaan lisätä Myyjän normaalin käytännön mukaisia lisiä.

4.5 Tuotetta koskeva lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka määräytyy korkolain (1982/633) mukaan. Lisäksi Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjän tämän maksumuistutus- ja perintämaksut ja -kulut.

4.6 Mikäli yksikin Myyjän saatava Ostajalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki Myyjän saatavat Ostajalta heti maksettaviksi sovituista erääntymisajankohdista tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos Myyjä niin kirjallisesti vaatii. Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta hyväksyttävä vakuus ennen toimitusta tai jo toimitetun, mutta vielä suorittamattoman toimituserän vakuudeksi. Myyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Tuotetta ennen hyväksyttävän vakuuden asettamista. Myyjällä on oikeus periä Ostajalta vakuuden hoitamiseen liittyvät kohtuulliset kulut.

5. Toimitus ja toimitusehdot  

5.1 Normaali toimitusmuoto on toimitus Tilauksesta. Myyjän toimitusaika on noin 5 arkipäivän kuluessa Tilauksesta, riippuen Myyjän toimitusvalmiudesta, ellei täsmällisestä toimitusajasta ole erikseen sovittu.

5.2 Myyjä voi toimittaa Tuotteen Ostajan pyynnöstä normaalia toimitusaikataulua nopeammin, jos se on mahdollista. Normaalista aikataulusta poikkeavat toimitukset vaativat erityisjärjestelyjä, minkä vuoksi Myyjä veloittaa tällöin Ostajalta pikatoimituslisän ja / tai mikäli Tuote toimitetaan muuna kuin Arkipäivänä, kulloinkin voimassaolevan pyhälisän.

5.3 Tuote toimitetaan Ostajan säiliöön säiliöautotoimituksella Myyjän kulloistenkin toimitusaikataulujen mukaisesti ilman Ostajalle tehtävää etukäteisilmoitusta. Laskutusmääränä käytetään yleensä säiliöauton nestemittarin osoittamaa litramäärää, elleivät Sopijaosapuolet ole muuta sopineet. Purkutapahtuman edellytyksenä on toimiva ylitäytön estin. Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy asiakkaalle täytön tapahduttua. Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

5.4 Säiliökohtainen minimitoimitus on kevyissä polttoöljyissä 1000 litraa. Mikäli Ostajan tilaama määrä on vähintään minimimäärä, mutta purkutapahtumassa Ostajan säiliöön mahtuu alle minimitoimitus, Myyjällä on oikeus periä Ostajalta voimassa oleva pientoimituslisä.

5.5 Mikäli toimitus jää tilausta pienemmäksi Myyjästä johtuen, voidaan puuttuva määrä erikseen sovittaessa toimittaa jälkitoimituksena.

5.6 Ostaja vastaa siitä, että toimituskohteelle liikkuminen on kaikissa tilanteissa esteetöntä ja siitä, että säiliöauton liikkuminen on turvallista ja tie säilyy vahingoittumattomana. Toimituskohteeseen vievän tien on oltava kunnoltaan sellainen, että se kestää jakeluautolla ajon. Tien ja purkupaikan on oltava talvella hiekoitettu ja aurattu ja /tai lapioitu lumettomaksi.

5.7 Ostaja vastaa siitä, että Myyjälle on annettu Tilauksen yhteydessä täsmälliset ohjeet Tuotteen toimittamisesta Ostajan hallintaan. Purkupaikka, laitteistot, säiliöt ja edellä mainittujen sijoittelu tulee olla Lakien ja Sopimusten mukaiset sekä turvallisesti saavutettavissa. Säiliöiden tulee olla selkeästi merkityt tuotesekoituksen välttämiseksi. Mikäli jakeluautolla ajaminen purkupaikalle ja sieltä pois on jostain Myyjästä riippumattomasta syystä normaalia hitaampaa purkupaikan sijainnin vuoksi, on Myyjällä oikeus veloittaa Ostajalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut ja -kustannukset.

5.8 Ostaja vastaa laitteiston turvallisuudesta, säiliöiden asianmukaisesta puhdistuksesta sekä laitteiston turvallisesta käytettävyydestä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli säiliöautolla ei pääse turvallisesti toimituskohteeseen tai Ostajan laitteet eivät ole viranomaisohjeiden mukaiset, Myyjällä on oikeus olla toimittamatta Tuotetta.

5.9 Myyjä saa olla toimittamatta Tuotetta ja Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toimituskohde ei ole Sopimuksen ehtojen mukainen tai täytä Myyjän asettamia turvallisuuskriteereitä.

5.10 Mikäli Tuotteen toimitus viivästyy tai estyy Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta syystä, on Myyjällä oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut ja -kustannukset. Myyjä ei ole tällöin osaksikaan vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista.

5.11 Ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta Myyjällä on oikeus siirtää toimituksia myöhempään ajankohtaan ilman Myyjän korvausvelvollisuutta.

6. Etämyynti ja peruuttamisoikeuden rajoitus

6.1 Poiketen etämyynnistä yleensä Asiakkaalla ei ole Kuluttajasuojalain 6 luvun 16 §:n perusteella kaupan peruuttamisoikeutta.

7. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

7.1 Tuotteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät Myyjältä Ostajalle Tuotteen toimitushetkellä.

8. Tuotteet

Ostaja on tietoinen varastoinnin vaikutuksista öljyn käytettävyyteen. Lämmityskäytössä samepiste on alhaisin öljyn käyttölämpötila, ja öljy on aina varastoitava tilassa, jossa lämpötila on korkeampi kuin öljyn samepiste. Mikäli on syytä epäillä öljyn lämpötilan laskevan putkistossa tai säiliössä alle samepisteen, Myyjä suosittelee talvilaadun käyttämistä. Myyjän tuotteet hinnastoineen löytyvät internetistä osoitteesta www.seo.fi/lammitysoljy/ syöttämällä sivun alaosaan Toimituspaikan postinumeron.

9. Vastuut

9.1 Ostaja on velvollinen noudattamaan Tuotteiden käytössä ja käsittelyssä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

9.2 Ostaja vastaa siitä, että perehtyy Tuotteen käyttöönotosta annettuihin ohjeisiin, sääntöihin ja määräyksiin. Lisäksi Ostajan vastuulla on se, että kaikki, jotka Tuotetta käsittelevät perehtyvät Tuotteen käyttöturvallisuudesta ja muusta turvallisuudesta, ympäristöstä ja terveydestä annettuihin ohjeisiin, sääntöihin ja määräyksiin. Ostaja vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei täyttöputkistoa, säiliötä ja / tai ylitäytön estintä ole asennettu oikein tai ne eivät vastaa viranomaissäännöksiä ja suosituksia. Ostaja on vastuussa myös vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei säiliöiden täyttämistä ole viranomaismääräysten mukaisesti estetty säiliöiden käytöstä poistamisen jälkeen (täyttöyhteet, ylitäytön estin ja ilmaputki ovat jääneet poistamatta, jne.).

9.3 Ostaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki Tuotteen käsittelemiseen ja varastointiin liittyvät tarvittavat luvat ovat Ostajalla voimassa ja että Tuotteiden säilytys tapahtuu kaikkien Lakien mukaisesti.

9.4 Ostaja on tietoinen siitä, että säiliöiden puhdistus suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein ja että säiliöt tulee tarkastaa määrävälein. Myyjä ei vastaa säiliöiden tai sen putkistojen tai muiden liitännäislaitteiden epäpuhtauksista aiheutuneista vahingoista. Aiheutuneet vahingot katsotaan aina ja poikkeuksetta säiliöiden tai sen putkistojen tai muiden liitännäislaitteiden epäpuhtauksista aiheutuneiksi, mikäli Ostaja ei osoita, että säiliöiden ja sen putkistojen ja muiden liitännäislaitteiden huollot ja puhdistukset on suoritettu asianmukaisesti, ammattilaisten toimesta ja vähintään kerran viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Lisätietoja sekä ohjeita säiliön, sen putkistojen sekä liitännäislaitteiden huollosta, puhdistuksesta ja kunnossapidosta on saatavilla internetissä esimerkiksi osoitteissa www.ley.fi (Lämmitysenergia Yhdistys), www.vtt.fi ja www.oil.fi.

9.5 Myyjä vastaa virheistään pääsääntöisesti kuluttajansuojalain mukaisesti. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, tilausvirheestä (esimerkiksi väärä tuote) tai siitä, että Ostaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa. Myyjä ei myöskään vastaa Tuotteelle tai Ostajalle syntyneistä vahingoista, mikäli Tuotetta on säilytetty väärin tai jos vahinko on aiheutunut muun kuin Myyjän toimittaman Tuotteen sekoittumisesta säiliössä tai käyttökohteessa.

9.6 Ellei Laissa toisin todeta, Myyjä ei vastaa mahdollisista varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingosta, jotka aiheutuvat Tuotteen ominaisuuksista.

10. Reklamaatiot

10.1. Mahdolliset toimitukseen liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan 03-883060.

10.2 Tuotetta tai toimitusta koskeva reklamaatio on suositeltavaa tehdä kahdeksan (7) päivän kuluessa. Reklamaatio on kuitenkin tehtävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa.

10.3. Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

11. Sopimuksen siirto

11.1. Myyjällä on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat oikeutensa, Sopimus itsessään, tai Tilaus kokonaan tai osittain SEO – ryhmään kuuluvalle muulle toimittajalle tai vapaasti kolmannelle, jolle Sopimukseen tai Tilaukseen liittyvät liiketoimet siirretään kokonaan tai osittain, ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

11.2 Myyjällä on lisäksi oikeus käyttää alihankkijaa Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Myyjä vastaa Asiakkaalle alihankkijan suorituksista.

12. Sovellettava laki

12.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13. Sopimuksen päättäminen

13.1 Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa.

13.2. Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen Osapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen siitä toiselta Osapuolelta saatuaan tai jos sopimusrikkomus on niin olennainen, ettei Sopimuksen jatkaminen olisi kohtuutonta toiselle sopimuspuolelle.

14. Riitojen ratkaisu

14.1 Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse sovintoon, riidan ratkaisu tapahtuu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

14.2 Ostajalla on kuitenkin oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn siten kuin kuluttajansuojalaissa on säädetty. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.