SEO – Yrityskortin sopimusehdot

1. SEO- Yrityskortti

SEO-yrityskortin myöntää Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) (Myöhemmin ”SEO”). SEO – yrityskortti (myöhemmin myös ”Kortti”) voidaan myöntää korttihakemuksen (myöhemmin ”Hakemus”) perusteella Suomeen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin rekisteröidylle tai rekisteröitävälle yritykselle tai yhteisölle (myöhemmin ”Asiakas”), mikäli SEO yksipuolisella ja vapaalla harkinnallaan katsoo Kortin myöntämisen edellytysten täyttyvän.

Hyväksytyn Hakemuksen perusteella myönnetyn Kortin liikkeellelaskija on SEO, joka myöntää Kortilla käytettävän luoton ja päättää kaikista kortin käyttämiseen liittyvistä seikoista kulloinkin voimassa olevien ”SEO- yrityskortin sopimusehdot” – ehtojen mukaisesti.

2. SEO – Yrityskorttia koskeva sopimus

Asiakas ilmoittaa Hakemuksella luottopäätöksen saamiseksi seuraavat tiedot: Toivottu luottolimiitti, y-tunnus, yrityksen tai yhteisön Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin merkitty nimi, yrityksen tai yhteisön yhteystiedot ja yrityksen maksuista vastaavan henkilön yhteystiedot. Korttia koskevien yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti SEO:n erikseen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiin yrityskortit@seo.fi. Mikäli Asiakas ei olisi vielä merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen yllä pitämään rekisteriin, Asiakkaan lukuun toimivan henkilön on ilmoitettava osana hakemusta henkilötunnuksensa, ja kyseinen henkilö vastaa Asiakkaan rekisteröintiin saakka henkilökohtaisesti Asiakkaan vastuista SEO:lle. Asiakkaan tultua rekisteröidyksi mainittuun rekisteriin Asiakkaan puolesta toimineen henkilön henkilökohtaiseen vastuuseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Asiakas ilmoittaa Hakemuksessa myös muut SEO:n toimittamalla lomakkeella pyydetyt tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa Asiakkaan puolelta Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin merkitty Asiakkaan toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö tai henkilöt. Annettuja tietoja käytetään luottopäätöksen tekemiseen ja luottopäätöksen tekee joko SEO tai SEO:n toimeksiannosta ulkoinen luottotietoyhtiö.

SEO- Yrityskorttia koskeva sopimus (myöhemmin ”Sopimus”) syntyy, kun SEO antaa myönteisen kirjallisen päätöksen Asiakkaan Hakemuksen johdosta ja luovuttaa Asiakkaan käyttöön Kortin.

SEO-Yrityskortilla ja sen kanssa samaan aikaan haetuilla Asiakkaan muilla Korteilla on yhteinen luottoraja, jota Asiakas sitoutuu noudattamaan. Luottorajan korotusta haetaan täyttämällä uusi Hakemus. Kortti on voimassa siihen merkittyyn ajankohtaan saakka, ja Kortin voimassaolo voidaan irtisanoa päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikä irtisanominen ei edellytä erityisiä perusteita.

SEO voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi Asiakkaalle myönnetyn luottorajan ylityksen, maksuhäiriön tai siihen rinnastettavan Asiakkaan maksukäyttäytymistä koskevan tiedon tai muun sopimusrikkomuksen johdosta.

SEO -Yrityskortti voi olla sekä fyysinen, perinteinen kortti, että sähköisen järjestelmän tuottama virtuaalinen kortti, jota voidaan käyttää mobiililaitteen tai muun SEO:n teknisten toimenpiteiden mahdollistamien laitteiden kautta. Kaikkiin näihin SEO-Yrityskortin tarkoittaman Sopimuksen eri käyttömuotoihin sovelletaan näitä ”SEO – Yrityskortin sopimusehdot” – ehtoja niiden kulloinkin voimassa olevan sisällön mukaisesti.

SEO – Yrityskorttiin voi kuulua online – varmenne, jolloin Asiakkaan luottorajaa ja sen mahdollista ylitystä seurataan reaaliaikaisesti. Mikäli luottoraja on ylitetty, Kortin käyttö estyy reaaliaikaisesti. Satunnaisesti reaaliaikaisen online – yhteyden vaatiman tietoliikenneyhteyden häiriö voi poikkeuksellisesti estää tankkauksen.

SEO – Yrityskortti on tarkoitettu polttoaineiden ostoa varten, mutta SEO voi erikseen päättää mahdollisuudesta ostaa Kortilla myös muita tuotteita, mistä mahdollisuudesta saa tietoa SEO:n internetsivuilta SEO – Yrityskorttia koskevasta osiosta.

3. SEO – Yrityskortin käyttö

Asiakkaalle lähetetään lasku kaksi kertaa kuukaudessa. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Ostolaskun liitteenä lähetetään ostoerittely. SEO-Yrityskortista ei peritä vuosimaksua. Mikäli laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä ja maksu viivästyy, Asiakas sitoutuu maksamaan laskussa mainitun viivästyskoron sekä maksuhuomautuksista SEO:n ulkoisen laskutusyhtiön kulloisenkin maksukäytännön mukaiset palkkiot ja kulut. Asiakkaan valitessa tulostettavan paperilaskun laskutustavaksi, laskuun voidaan lisätä kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä, jonka suuruuden päättää SEO. Asiakkaan suorittaessa maksuvelvollisuuteensa nähden liian suuren suorituksen (myöhemmin ”Ylisuoritus”), SEO kohdistaa Ylisuorituksen seuraavaan tai seuraaviin Asiakkaalle osoitettaviin laskuihin. Mikäli laskutusta ei enää synny, SEO palauttaa Ylisuorituksen Asiakkaalle siitä erikseen Asiakkaan kanssa sopien.

SEO-Yrityskortin suurin kertaostos on 750 euroa tai asemakohtaisesti asennettu muu määrä. Asiakkaalle myönnettyjen Korttien ostomäärä ei saa kuitenkaan ylittää myönnettyä luottorajaa. Asiakas vastaa siitä, että kokonaisluottorajaa ei ylitetä. SEO voi muuttaa kertaostorajoitusta kulloisenkin harkintansa mukaisesti merkitsemällä kertaostorajoituksen muutetun määrän SEO-Yrityskorttia koskevaan verkkosivujensa osioon, jolloin muutos tulee voimaan välittömästi tästä verkkosivujen muutoksesta lukien. Kun Asiakas jatkaa SEO-Yrityskortin ehtojen muuttamisen jälkeen Kortin käyttämistä, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muuttuneet sopimusehdot.

Laskussa esiintyvästä virheestä Asiakkaan on huomautettava sille SEO-asemalle, jossa kyseinen ostotapahtuma on tehty. SEO-jälleenmyyjät vastaavat ostetuista tuotteista ja palveluista. Huomautukset laskuista on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

Näiden sopimusehtojen mukaisesti erääntynyt tai eräännytetty ja edelleen maksamatta oleva luotto tai osa luotosta kaikkine viivästyksestä aiheutuvine kustannuksineen siirretään ilman eri ilmoitusta perittäväksi. Saatavan maksamisen laiminlyönnistä voi seurata maksuhäiriömerkintä. Asiakas vastaa täysimääräisesti kaikista toimeksisaajan perintätoimista aiheutuvista kustannuksista siitä lähtien, että lasku tai sen osa on jäänyt erääntyneenä maksamatta.

SEO:lla on oikeus asettaa Kortti ostokieltoon tai purkaa Sopimus myös Asiakkaan muun maksuhäiriön johdosta.

4. Oston hyväksyminen ja tunnusluku

Asiakas vastaa kaikista Asiakkaalle myönnetyillä Korteilla tehdyistä ostoista. Oston hyväksyminen tapahtuu SEO-jälleenmyyjän ostotosite allekirjoittamalla tai käyttämällä Kortin PIN-koodia tai tunnistautumalla sähköisesti virtuaalisen kortin kulloistenkin ominaisuuksien mahdollistamalla tavalla. Tunnusluku on jokaisella Kortilla erilainen. SEO-Yrityskortit ja niiden tunnusluvut on pidettävä erillään toisistaan niin, että niitä ei säilytetä samassa fyysisessä tilassa.

Asiakas on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että Kortti ja tunnusluku ovat tallessa, eikä kukaan sivullinen ole saanut niitä tietoonsa.

Kortinhaltija on velvollinen pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä tehdessään Kortilla ostoja.

Mikäli tunnusluku joutuu ulkopuoliseen tietoon tai sitä koskeva tieto varastetaan, Asiakas vastaa kaikista Korteilla tehdyistä ostoista.

5. Polttoaineiden ja muiden tuotteiden hinnoittelu

SEO:lla on oikeus muuttaa polttoaineiden ja muiden mahdollisesti Kortilla ostettavien tuotteiden hintoja ilman ennakkoilmoitusvelvollisuutta.

6. SEO-Yrityskortin kuolettaminen

SEO-Yrityskortin kadotessa tai vahingoittuessa Asiakkaan on tehtävä ilmoitus numeroon +358 3 883 060 tai lähettämällä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen yrityskortit@seo.fi. Asiakkaan vastuu Korteilla tehdyistä ostoista lakkaa, kun edellisessä virkkeessä tarkoitettu ilmoitus on otettu vastaan edellä ilmoitettuun puhelinnumeroon tehdyllä soitolla tapahtuneessa puhelinkeskustelussa, tai kun SEO on sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti vastaanottanut Asiakkaalta Kortin katoamista tai vahingoittumista koskevan ilmoituksen.

Jos Asiakas kuitenkin on toiminut Kortin ja/tai tunnusluvun väärinkäytökseen johtaneessa tilanteessa huolimattomasti, Asiakkaan vastuu päättyy vasta kun kortin käytön päättyminen on kirjautunut SEO:n järjestelmiin.

Kortin uusimisesta peritään SEO:n kulloinkin määrittämät uusimiskulut.

7. SEO-Yrityskortin käytön päättyminen

Asiakkaan lopettaessa SEO – Yrityskortin käyttämisen Kortti on palautettava SEO:n ilmoittamaan osoitteeseen SEO:n peruuttaessa Kortin käyttöoikeuden Kortti on palautettava kahtia leikattuna SEO:n ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimusrikkomuksen vuoksi puretun Sopimuksen johdosta Kortin käyttöoikeus päättyy välittömästi, ja SEO:n saatavat erääntyvät heti maksettaviksi.

8. Ylivoimainen este

SEO ei vastaa ylivoimaisen esteen tai kolmannen osapuolen aiheuttamien palveluhäiriöiden Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

9. Henkilötietojen käsittely

SEO käsittelee kulloinkin soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti rekisterinpitäjänä Asiakkaita koskevia henkilötietoja täyttääkseen tästä Sopimuksesta ja laista aiheutuvat velvollisuutensa. Tämän Sopimuksen mukaisia palveluita tarjotessaan SEO saattaa tarkistaa Asiakkaan sekä Asiakkaan nimenkirjoittajien ja muiden vastuuhenkilöiden tietoja sekä yritysyhteystietoja. Tiedot hankitaan luottorekisterinpitäjän ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääasiassa joko suoraan Asiakkaalta tai kortinhaltijalta, jolle Asiakas on luovuttanut Kortin käyttöön. Tietosuojasääntelyn edellytysten täyttyessä tietoja saatetaan käsitellä ja luovuttaa SEO – Yrityskortteja tarjoavien yhtiöiden tai niiden yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

Mikäli henkilötiedoissa ilmenee virheitä, Asiakasta pyydetään viipymättä ottamaan yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen yrityskortit @seo.fi tai puhelinnumeroon +358 3 883 060.

Kaikki muutokset Asiakkaan SEO:lle toimittamiin henkilötietoihin tulee tehdä kirjallisesti edellisessä kappaleessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

SEO:n henkilötietojen käsittelystä on saatavissa lisätietoja SEO:n tietosuojaselosteessa osoitteessa seo.fi/seo-sovelluksen-tietosuojaseloste.

10. Pakotteet ja sanktiot

Asiakas vakuuttaa näiden SEO-Yrityskorttiehtojen tarkoittaman Sopimuksen syntyessä, että Asiakkaaseen tai sen emo- tai konserniyhtiöön tai Asiakkaan tai sen emo- tai konserniyhtiön omistajaan tai ylimpään johtoon kuuluvaan tai jossakin näistä yhtiöistä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävään henkilöön tai oikeushenkilöön ei ole kohdistettu pakotteita tai henkilöä tai oikeushenkilöä ei ole asetettu kauppasaartoon, tai muutoinkaan sanktioitu jäljempänä olevan määrityksen mukaisesti.

Pakotteilla ja sanktioilla tarkoitetaan lakeja, säännöksiä, kauppasaartoja, kieltoja, rajoituksia, päätöksiä, toimeenpanomääräyksiä tai -ilmoituksia, jotka on antanut YK, EU, Yhdistynyt Kuningaskunta ja/tai Yhdysvallat (ja niiden puolesta toimiva viranomainen tai muu taho), ja jotka koskevat pakotteita (taloudellisia, poliittisia tai rahoituksellisia ja jotka on suunnattu valtioille, yhtiöille, muille oikeushenkilöille tai yksityishenkilöille.

Mikäli Asiakkaalle tai muulle edellä mainitulle Asiakkaan lähitaholle (luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle) asetetaan pakotteita tai sanktioita, SEO:lla on oikeus yksipuolisesti oman harkintansa mukaisesti välittömästi purkaa kaikki Asiakkaan ja SEO:n välillä olevat sopimukset ilman irtisanomisaikaa ja vähintäänkin toistaiseksi pidättäytyä noudattamasta kaikkien Asiakkaan ja SEO:n välillä voimassa olevia SEO:lle muutoin asetettuja velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, mutta ei rajoittanen, sitä, että Asiakkaalle myönnetyt SEO-Yrityskortit asetetaan käyttökieltoon.

Ostaessaan tuotteita SEO:lta Asiakas sitoutuu siihen, että Asiakas ei millään tavoin, suoraan tai välillisesti myy, tarjoa tai toimita tai muutoin edesauta ostamansa tuotteen luovuttamista henkilölle, yritykselle tai yhteisölle tai mihinkään sellaiseen paikkaankaan, joka on pakotteilla tai kauppasaarrolla tai millä tahansa muulla tavalla sanktioitu.

11. SEO voi muuttaa Sopimuksen ehtoja

SEO:lla on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä SEO-Yrityskortin ehtoja ilman Asiakkaalta etukäteen saatua suostumusta. Muuttaessaan näitä ehtoja muutokset tulevat voimaan heti kun muutetut ehdot on ilmaistu SEO:n verkkosivuilla.

Kun Asiakas jatkaa SEO-Yrityskortin ehtojen muuttamisen jälkeen Kortin käyttämistä, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muuttuneet sopimusehdot.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään aina vastaamaan osapuolten välisin neuvotteluihin. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.

SEO-Yrityskorttien katoamisilmoitukset arkisin klo 8 – 16 joko puhelinnumeroon +358 3 883 060 tai lähettämällä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen yrityskortit@seo.fi